FR 4e: Rok Bezvěkého

Jak se změní Forgotten Realms ve 4. edici D&D? Podívejte se do roku 1479 DL.
napsal Rich Baker
Napsal Alnag
Před devadesáti čtyřmi lety zemřela Mystra a svět se zbláznil.
Neřízena a neovládána způsobila hrubá materie divoké magie tančící napříč světem strašlivé škody. Spálená města, zničená království, nešťastní lidé měnící se v nestvůry a běsnící mágové. To byl Mor Kouzel, propuknutí stovek či spíš tisíce magických katastrof, které nenechaly žádný z koutů Faerûnu nedotčený. Po bezmála deset let se tu a tam objevovaly další výskyty, působící náhodně a bez varování. Kdekoliv zasáhly, zavládl chaos.
Během roku Modrého ohně a strašlivých let, která následovala, usilovali hrdinové po celém Faerûnu, aby magický mor zkrotili. V některých místech uspěli, jinde selhali a zemřeli strašlivou smrtí. Místa strážená mocnými, trvalými magickými ochranami přežila povětšinou nepoškozena, Mor kouzel proplul okolo mythalů a jiných podobně mocných zaklínadel. Ale i pak některá z mythaly strážených míst padla za oběť morem přetvořeným nestvůrám nebo kouzlům zešílivších arcimágů. Žádné místo nebylo opravdu v bezpečí.
Na mnoha místech Mor kouzel způsobil drastické změny v samém tvaru světa. Rozsáhlé části systému Temných říší pod západním Shaarem utrpěly strašlivým závalem, který na místě, kde se kdysi nacházel Zemězdvih, zanechal míle širokou jámu. Thayské zakázané náhorní plošiny byly vyzvednuty o tisíce stop výš, což rozbořilo mnoho zdejších měst. Priardor a východní Thesk jsou nyní nestvůrami se hemžícím bludištěm předhůří pod znepokojivým Thayským náspem. Ohradám podobné hřebeny ze skleněných vížek, větrem hnané kusy země pokryté prazvláštními trčícími lesy, do výše se tyčící spirály skály... po celém Faerûnu se magická krajina promíchala s běžnou skálou a základy země, který zde existovaly dřív. I v zemích, které přežily Mor kouzel více či méně bez úhony, se nacházejí tyto "změněné země" jako nové mezníky - mezníky, které jsou občas přístřeším nestvůr, jaké Faerûn dosud nespatřil.
Po čase se šílenství Moru kouzel samo strávilo. Nové případy se stávaly stále víc zřídka, až se konečně zdá, že zmizely docela. Kapsy "živého" Moru kouzel stále existují na pár místech známých jako morové země: jednou z nich je rozsáhlá pustina známá jako Proměnlivé země, kde bývaly Sespech a Chondal. Pár odvážlivců se do těchto míst vydává, ale čas od času vyvrhnou tato území strašlivě zmutované nestvůry, které pak souží okolní země. V posledních desetiletí se žádné nové morové země neobjevily a některé zdá se s postupujícími lety slábnou. Ale škody již byly napáchány.
Nikdo nebude nikdy schopen vytvořit vyčerpávající chronologii toho, kdy a kde k jednomu každému propuknutí Moru kouzel došlo, nebo jak každé městečko a město přestálo chaos Morových let. Nesčetné tisíce lidí uprchly před každým novým propuknutím a migrovaly sem a tam napříč kontinentem. Války, rebelie a rozbroje vládly bez kontroly. Šílení proroci kráčeli světem kázajíce, že Mor kouzel je hněvem tohohle boha nebo tamtoho a dožadovali se pokání, obětí nebo svaté války za očištění. Anarchie zachvátila většinu království a trvala po jednu i víc generací, než byla znovu ustavena nějaká vláda. Svět, který se vynořil z Morových let, nebyl stejným Faerûnem.

Mečové pobřeží

Mor kouzel zanechal města Mečového pobřeží takřka nedotčena. Možná, že byl oslaben přetrvávající mocnou magií prastarého Illefarnu, možná byl odražen snahami mocných hrdinů, možná jen prostá náhoda odklonila magickou nákazu od Mečového moře; nicméně stalo se, Mečové pobřeží vypadá vcelku stejně jako před sto lety.
V hlubině povstaly v jeden den obří chodící sochy, až doposud ukryté v nitru měst, a poničily několik čtvrtí, jen aby se znenadání zastavily, když se vliv Moru kouzel znovu stáhnul. Do dnešního dne stojí tyčící se kolosové v místech, kde se v té chvíli zastavili a město bylo znovu zbudováno kolem jejich kamenných pasů. Hlubině stále vládnou Lordi, kterým radí Černý prut - nejmocnější mág z Černopruté věže, dědic vědění mocného Khelbena. Město je i nadále střediskem obchodu; všechny cesty stále vedou do Hlubiny, jak se říká.
Na jihu se město Baldurova Brána stalo útočištěm pro nesčetné tisíce prchající před zkázou způsobenou Morem kouzel v zemích na jich od Moře padlých hvězd. Zatímco se jiná města a země obrátily k uprchlíkům zády, Baldurova Brána je přijala... a nyní o takřka sto let později je největším městem Faerûnu, táhnoucí se míli za mílí podél břehů Chiontary. Každá skupina uprchlíků vytvořila svůj vlastní okrsek za hradbami oblastí předchozích imigrantů a město je tak šílenou mozaikou nacpaných předměstí, každé z nich ovládané nějakou rasou či etnikem, jako jsou trpaslíci, půlčíci, gnómové, Turmikové či Shaarané.
Na druhé straně Mečového moře se Měsíčniny rozpadly ve směsici malých království. Caer Calidyrr je stále hlavním královstvím rodných Měsíčňanů (Naaroda), ale během posledního století sem upřela zrak mocná kontinentální říše Amn. Amnitští obchodní vládci ovládají většinu velkého ostrova Gwynneth, zatímco válkychtivý Seveřané drží Oman a Norland. Vílí divočina, říše Faerie, zde leží blízko k Faerûnu a v jejích stínech se shromažďuje nová hrozba - strašliví Fomoriané, kteří sní o vyhlazení lidských království a podrobení ostrovů své mocné pěsti.

Netherilské impérium

Mezi Severem a Měsíčninami leží země pod nadvládou stínu. Znovuzrozené Netherilské impérium nyní leží v kotlině toho, co kdysi byla Anaurchoská poušť. Nový Netheril si nárokuje všechny země, které kdysi prastarý Netheril okupoval, a snaží se ovládnout Faerûn právě tak, jako Netheril před dvěma tisíci lety. Většina rozsáhlé Anaurochské pánve je stále bezútěšná pustina, ale vládci Netherilu strávili desítky let vrháním mocných kouzel, které mají do vyprahlých zemí přinést vodu a naplnit prázdnou oblohu deštěm. Pomalu, ale jistě se duny začínají zelenat a z kamenité pustiny pučí mladé stromky.
Netheril je ovládaná vznešenou kastou stínů - mocných lidských mágů a vládců, kteří směnili svou smrtelnou esenci za materii stínu. Pod stínovými vládci stojí občané Stínu, prastarého městského státu, který prchl do sféry Stínu, kdy prastará říše padla a kde mnoho staletí přežil v temném exilu. Jsou rasou ambiciózních a nadaných lidí, kteří usilují o posílení moci jejich říše v naději, že si sami vyslouží za odměnu transformaci v nesmrtelné stíny. Když lidé jiných zemí mluví o "Netheřanech", mají na mysli lid Stínů, jak lidi, tak i ty stínem proměněné.
Před desítkami let si Netheřané podrobili nomády z Anaurochu a mnoho divokých humanoidních kmenů obývajících poušť. Co je však důležitější, Netheřané si v Soumračné válce těsně před začátkem Moru kouzel podrobili bohatý stát Sembii a už ji nepustili. Sembie je korunním klenotem Netherilského impéria a poskytuje Netheřanům bohatství i lidské zdroje, které potřebují, aby podrobili další části Faerûnu. Jenom křehké spojenectví Myth Drannoru, Cormyru, Everesky a Luruaru brzdí další Netheriliskou expanzi... a Netherilští diplomaté a agenti soustavně pracují na zlomení tohoto spojenectví.
Ač si Nehteril nárokuje celý Anauroch a jeho sousední země, jsou Netheřané stále nepříliš početní a velké porce této pusté země tak leží v troskách, kde se prohánějí nestvůry. Zničená města starého Netherilu a jeskyně Temných říší nestvůrného ferimu (nyní vše jen ne vymýceného z Říší) skrývají mnohá tajemství, u nichž by si stíny přály, aby zůstala skrytá, a prastaré poklady, které se naopak snaží zoufale objevit.

Imperiální Cormyr

Cormyr je silné, stabilní království, které čerpá z dlouhé vlády velmi schopných vládců. Azoun V, narozený do obtížného období na konci vlády svého děda, se stal spravedlivým, moudrým a dlouho žijícím panovníkem. Pod jeho vládou se Cormyr rychle zotavil z chaosu Morových let. Azoun V úspěšně odolal Netherilským snahám ovládnout Cormyr a před 40 lety vybojoval Netheřany podněcovanou válku se Sembií do stavu patu, což uchránilo Cormyr Sembijského osudu. Později za své vlády ustavil Azoun V nový zákoník, který omezil moc nepokojné Cormyrské šlechty a ustavil práva prostého lidu šlechtou utlačovaného. Jeho syn Foril je nyní králem Cormyru.
Foril nyní vládne po 30 let a byť není legendárním válečníkem jako jeho praděd ani brilantním zákonodárcem jako jeho otec, je mazaným státníkem a správcem. Foril pokračuje v reformách svého otce a ustavil spojenectví s dalšími silami, které drží Netheril v šachu. Jelikož leží Cormyr mezi Sembií a Netherilem, spočívá jeho bezpečí v alianci s Myth Drannorem a Údolními zeměmi. Cormyr je bohatší a mocnější než byl za celá staletí, zejména díky předvídavosti a rozhodnutím Obarskyrs.
Cormyr nyní ovládá Daerlun a Urmlaspyr, dvě kdysi Sembijská města, která se mu podařilo odtrhnout, dřív než se nad touto zemí zcela sevřelo jho Netheřanů. Během chaosu Moru kouzel a následujících let se malá města na jižním pobřeží Dračího jezera obrátila ke Cormyru pro ochranu. Jen deset let nato se zloději ovládané město Proskur ukázalo tak nesnesitelným pro rostoucí obchod a prosperitu Lesního království, že jej král Foril též přičlenil pod vládu Cormyru. Ne všechna tato teritoria jsou však pod Cormyrskou nadvládou spokojena.
Dobrodruzi ve službách koruny naleznou spoustu vzrušení v Kameninách, Bečkách a Bouřných rozích, kde působí roztodivné nestvůry a divoké kmeny (některé tajně podporované Netherilem) nemalé potíže.

Tymanther, země Dračích válečníků

Podél pobřeží Alamberského moře byl starý Unther odvát katastrofickým propuknutím Moru kouzel. Kde kdysi stál pradávný Unther stojí nyní vyprahlá stolová hora obývaná drakovitými humanoidy nazývajícími sebe sama drakorození. Jejich je říše Tymanther. Drakorození se ukázali být hrdou, bojechtivou rasou a v dekádách následujících po Roce modrého plamene si postupně podrobili poničenou změněnou zemi od Nebeských jezdců až po pláně černého prachu.
Někteří říkají, že jsou drakorození výtvorem Tiamat, vylíhlí v rozsáhlých líhních pod chrámy této dračí bohyně v Untherských městech. Jiní věří, že jsou drakorození potomky lidské populace starého impéria, změnění dotykem Moru kouzel v něco nelidského. Ale pravda v této věci je ještě podivnější: tak jako i na jiných místech Faerûnu, otevřel Mor kouzel dveře do zcela jiné reality, vyrvavše hnízda a hrady drakorozených z jejich původní země - ať už to bylo kdekoliv - a zanechavše je v chaosu zničeného Untheru.
Tymantherští drakorození jsou vysoce militarizovaní a jejich "vládci" jsou ti drakorození, kteří se prokázali schopní ve vedení svých druhů. Je to krutá a nemilosrdná meritokracie a každý z velkých klanů království je organizován víc jako armáda a méně jako šlechtický rod. Ve světě, z nějž pocházejí, bojovali drakorození mnoho strašlivých válek proti pravým drakům a stále chovají nenávist po předcích k těmto okřídleným bestiím.
Tymanther leží na troskách pradávného Untheru a Untherské zříceniny rozeseté napříč zemí jsou běžné. I ve svém úpadku byl Unther bohatou a lidnatou zemí a mnoho paláců a pokladnic oblíbenců Boha-krále stále nebylo objeveno. V jiných místech jsou zbořena města dopravená do Faerûnu při zjevení Tymantheru též pokladnicemi zlata, drahokamů a magických artefaktů. Naneštěstí se v těchto Untherských a Tymantherských ruinách usídlilo během Morových let mnoho nestvůr, které představují smrtící hrozbu pro ty, kdož se odváží vydat do nich příliš hluboko.

Změněný svět

Tento krátký exkurz se dotkl jen pár z nesčetných Faerûnských království a myriád jeho lidí. Je to rychlá črta toho, jak století změnilo podobu několika známých zemí a pohled na jednu novou zemi, která v tomto čase povstala. Mnoho Faerûnských ikonických míst je stále tímtéž, jako byly před stoletím; lesní elfové stále pobývají ve Vysokém hvozdu a piráti stále brousí Mořem padlých hvězd. Jiná místa, jako Unther, se změnila drasticky, tak jak bylo popsáno výše. Ale Faerûn stále zůstává místem vysoké magie, děsivých nestvůr, prastarých ruin a skrytých zázraků - klasickým fantasy světem, který mohou vaši hráči zkoumat.
V dalších previews se podíváme na další aspekty nového Faerûnu - osud Vyvolených, povahu panteonu, jak magie změnila svět i na úvod do nějakých nových hrozeb, které Faerûn ohrožují. Hodně štěstí a dobrá dobrodružství do příště!
Napsal Alnag 12.01.2008
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 57 příspěvků.
ČAS neregistrovaní : 0.0015480518341064 sec;
Nenalezeny žádné záznamy.
Podobné články
ČAS 0.1036548614502 secREMOTE_IP: 3.239.11.178