Elfové ve Forgotten Realms

Poprvé vás dnes provázím historií elfí rasy na planetě Toril a kontinentu, který jsme pojmenovali Faerun, tedy elfí slovo pro nový domov. Společně se budeme ubírat a procházet důležitými událostmi elfích dějin. Místa a události spojené s životem první inteligentní rasy, která se procházela pod svitem Selune, samozřejmě mimo draků.
Zvu vás na Velkou toulku historií Tel’Quess
Samar Kopretina, Zpívající čepel Corellona Larethiana.
Dnes jen strohá časová osa…
Napsal Dalcor
Obsah článku:

Časová osa

- 25 000
+/-
Na svět Toril skrze hroutící se magický portál přichází množství zlatých a stříbrných elfů. Ze země Faeria. Nový svět nazvou Faerun (Nový domov). Mezi příchozí jsou zakladatelé klanů Durothil a Kopretiny. Svět již je obýván zelenými, temnými a okřídlenými elfy.
-23,900 elfové zakládají první sídla říše Aryvandaaru. Nynější Vysoký hvozd (High Forest)
-23,600 elfové zakládají první sídla říše Shantel Othreier. Nynější Zelená pole (Green Fields)
-23,200 temní elfové zakládají svoji říši Ilythiir, nynější Shaar a Amtarský hvozd (Forest of Amtar)
-23,100 elfové zakládají první sídla říše Syorpiir, nynější Ankský a Chondalský les (Ankhwood a Chondalwood)
-22,900 elfové zakládají první sídla říše Illefarn, nynější Hloubinov, Hvozd Kamenné zahrady a Desarianské údolí (Ardeep, Kryptgarden Forest a Dessarian Valley)
-22,500 elfové zakládají první sídla říše Orishaar, nynější Setmělec a Shaar (Duskwood)
-21,400 elfové zakládají první sídla říše Thearnytaar, nynější Trnínský les (Thornwood).
-21,000 elfové zakládají první sídla říše Eiellur, nynější Ozimháj (Winterwood)
-18,800 temní a lesní elfové zakládají první sídla říše Miyeritar, nynější vysoké vřesoviště a Mlžný hvozd (High Moors a Misty Forest). Království založeno z důvodů politických neshod s vládnoucí politikou Aryvandaaru
-15,300 prudký vzestup moci klanu Vyshaanů v Aryvanaaru pod vedením Coronala Ivosaara Vyshaana.
-12,000 Počátek Korunních válek, Vzestup Vyshaantarského císařství. Po politických tahanicích se svým odtrženým sousedem, kterého stále považují za svoji součást, útočí Aryvandaarská armáda na Miyeritar ve snaze o připojení království zpět pod svoji říši. Ve stejnou dobu vyvíjí Aryvandaar politický tlak na Shantel Otreier, aby se elfí říše připojila k Aravyndaaru. Nebo ji stihne osud Miyeritaru.
-11,700 Druhá korunní válka, Ilythiiri ve snaze ochránit své hranice a upevnit moc před zlatými bratranci ze severu útočí na nárazníkové pásmo tvořené Orishaarem. Orishaar a Syorpiir je zničen a vypálen. Brutální operace nezůstávají bez odezvy, Thearnytaar a Eiellur vyhlašují válku temným elfům jako odvetu za přemrštěné použití plamene a přemíře ničení.
-11,500 Lloth zjišťuje přítomnost elfů kteří jsou podobni její bývalé inkarnaci Araushnee na Torilu, kteří byly doposud jen ovládáni Vhaeraunem, či Eilistraee, nebo jinými božstvy (Malar, Ghaunadar). V době kdy je Ilythiir pod tlakem ofenzívy spojeneckých vojsk vysílá mocného balora, Tanar’ri, Wendonaie Svůdníka, aby naučil vládnoucí klany Ilythiiru přijímat moc od jeho paní. Církev Lloth získává na prominenci a válečná „štěstěna“ se začíná otáčet. Thearnytaar a Eiellur jsou vypáleny a srovnány se zemí.
-10,900 Aryvandaar okupuje Miyeritar, kde zuří partizánská válka. Přesto otevře druhou frontu proti Shantel Othreier. Během třetí války dochází k obrovským ztrátám na životech, když na jednotky nepřátelských elfích říší kteří bojují v kruté bitvě zaútočí více jak 100 000 orků. 70 000 elfů padne v bitvě.
- 10,600 Aryvandaar zabírá Shantel Othreier, po podivné smrti Coronala Ynloetha.
- 10.500 Temná hrůza. Podivná bouře dokáže během tří měsíců vypálit celý Miyeritar tak že zůstane jen mrtvá země. Řada elfů veřejně obviňuje vysoké mágy z Aryvandaaru
- 10,450 začíná Čtvrtá korunní válka. Ilythiiri jako reakci a pomstu na spálení Mieritaru útočí na Aryvandaar. Během 50 dnů se jim podaří vypálit skoro 70% lesního porostu na území bývalého Shantal Othreier. V reakci na tuto hrůzu se více jak 1000 kněží spojí ve společné motlitbě ke Corellonu a Seldarine, aby pomohl proti Ilythiiri.
-10,000 Corellon Larethiana vede magii svých kněží a mění všechny Ilythiiri ať už zkorumpované či ne na drowi, během dvou měsíců mizí drowové v Temných říších. ať už díky své nynější slabosti ve světle, či díky Corellonově magii. Důležití elfové jsou povolání ke Corellonu na místě Elfího dvora k mírovým rozhovorům. Přichází krátké období míru, ve kterém Vyshaantarské císařství okupuje všechny elfí říše s výjimkou Keltormiru.
-9,200 První vyhlášení Elfího dvora a Pátá korunní válka Vyhlášení Elfího dvora vede k povstání šlechticů Aryvandaaru proti klanu Vyshaanů Elfové z Elfího dvora, dlouho se skrývající Vysocí mágové a kněží Seldarine tvoří ostrůvky svobody uvnitř Vyshaantarského císařství. Během 200 let je poslední Korunní válka ukončena rozpadem Aryvandaaru s pádem klanu Vyshaanů. Říká se že několik klanových příslušníků uprchlo při poslední bitvě, kdy byl poslední zbyteček Vyshaantrakého císařství rozdrcen povstalci. Slovo Vyshaan je stejnou nadávkou jako Dhaerow. Aryvandaar, tedy Vysoký les je ponechán opuštěn.
-8,800 Rystallský les je založen, zároveň je zvolen první Coronal zakládající První dynastii v elfštině zvanou Rysar
-8,600 Přežvší z Shantel Othreier, Miyeritar, Orishaar a Eiellur zakládají v lesích východně od Aryvandaaru Everesku, tajnou zemi a útočiště běženců
-8,500 Keltormir se kvůli živelné katastrofě rozpadá na tři samostatná pralesní území: Červoles, Darthiirský les a Tethyrský hvozd (Wyrmwood, Darthiir Wood, Forest of Tethyr)
-8,400 Založení království Jhyrennstar a založení království výhradně zlatých elfů Siluvanede v severozápadním Vysokém hvozdu
-8,200 Další z nových elfích říší je založena stejně jako její první Rysar – Uvaeren
-8,000 založení Semberholme v pralese Arcorar
-7,600 v jižních částech Vysokého hvozdu pod Hvězdnými horami je založeno Sharrven
-6,400 elfové Elfího dvoru se setkávají s trpaslíky ze Sarfilu a uzavírají alianci
-5,000 Urvaeren je zničeno meteoritem, utečenci míří do pralesa Arcorar kde několik elfích sídlišť obklopuje Elfí dvůr.
-4,700 mladí elfové ze sídlišť na území Vysokého hvozdu zakládají Earlann, elfové se snaží obnovit slávu Aryvandaaru
-4,500 Válka sedmi citadel často nazývaná také Šestou Korunní válkou se rozhořela mezi Earlannem, Siluvanede a Sharrven.
-4,400 Zabíjení na Šerém dvoře
-4,070 smrtelný elf Shevarash Černý lučištník umírá, ovšem prochází nanebevzetím, stává se Nočním lovcem a Opeřenou smrtí. Je povolán mezi Seldarine a jako polobůh přebírá zodpovědnost za spravedlivou pomstu, nadále je poháněn nenávistí k Lloth a Vhaeraunovi, jejichž služebníky stále loví. Shevarashovy lovy v temnotách ho vedou do náruče bohyně noci Shar, dvojčete Selune.
-4,000 jsou ukuty 3 elfomeče, Coronal Kahvoerm Irythil se stává vládcem Semberholme, Jhyrrenstar, a Elfího dvora, tedy budoucího Cormanthyru.
-3,983 Pomocí Meče vládce Kahvoerm Irythil pozvedá Vládnoucí věž – základ hradu a města Cormanthor.
-3,095 elfové ukradli jedu sadu Netherilských svitků, jsou uloženy v Cormanthyrském pralese Vysokými mágy.
-2,770 Sharrven je zničeno díky nebývalé populační explozi různých monster ve Vysokém hvozdě, paranoidní elfové Siluvanode obviňují Netherilské čaroděje.
v-2,600 drowové počínají stavět Zkroucenou věž na okraji Arcorarského- Cormanthyrského pralesa. Stavbu se jim povede dokončit o 51 let později. Elfové se neustále snaží zlikvidovat drowí populaci v okolí svého pralesa a v troskách Urvaerenu. Což se jim s různým úspěchem daří, Zkroucenou věž však nejsou schopni dobýt.
-1,200 Cormanthyr je napaden trojicí Nycalothích generálů, povolaných netherilskými arcičaroději. Coronalu Miirphovi Irythil a vysokým mágům se trojici zvanou Khov’ Anilessa (Trio hanebných) nakonec podaří zadržet v magickém vězení.
-331 Zkroucená věž konečně padla do elfích rukou, ačkoliv je při válečných operacích ztracen Maršál moci Orym Jestřábí píseň i jeho meč. Je to jeden ze tří elfomečů – Meč moci. Tělo ani meč nebyli nikdy nalezeni.
-64 po pádu Rystalského lesa přicházejí utečenci do Cormanthyru.
-1 Obyvatelé Údolí a elfové z Cormanthyru uzavírají spojenectví a vztyčují Stojný kámen jako symbol. Začíná se počítat Údolní letopočet.
101 narozen elfí míšenec Josidiah Starym do zlatého klanu Starymů. Jeho matkou je stříbrná elfka.
194 Zkroucená věž napadena drowy, chrám Eilistraee je zničen, ale po zahnání drowů rychle obnoven
220 Cormanthorský prales je otevřen Coronalem Eltagrimem Irythyl i pro ne-národ.
241 poslední přeživší Athalantarský princ Elminster Aumar vstupuje do Cormanthoru stává se také prvním armathorem – strážcem Cormanthoru který je N’Tel’Quess. Je vyučován Srinshee v umění elfí vysoké magie.
244 Evereska je objevena lidskými kmeny v Zastřených vrších. Lidé však tajemství Everesky stále uchovávají
253 Zvláštní samice pantera Guenhwyvar je těsně před svou smrtí transformována do Figurky zázračné moci a stává se majetkem a přítelkyní Josidiah Staryma, kterému krátce před fatálním zraněním pomohla v boji s obry.
261 Město Cormanthor se stává jednou ze čtvrtí spojeného města Myth Drannor. Mythal okolo města je pozvednut.
358 první z mnoha Demronových čepelí zmaru je dokončena.
500 Josidiah Starym se vydává pod Zkroucenou věž pátrat po Meči moci.
572 Zaor z klanu Kopretiny se narodil v Semberholme
611 Amlaruil z klanu Kopretiny se narodila na Věčném ostrově
661 Koronal Eltagrim Irythil odchází do Arvandoru, země neumírajících po 886 letech práce. Dědička Aravae Irythil vyhlašuje 5 let smutku po celou dobu je Meč vládce jasně vidět ve vzduchu nad Věží krále v Myth Drannoru.
664 Aravae Irythil je nalezena mrtvá včetně svých osobních strážců. Srinshee vyhlašuje že Ceremoniál převzetí bude stanoven na konec smutku jak původně zamýšlela Aravae, doufajíc že se vyhne občanské válce
666 po té co je 40 elfů zabito a Věž krále se zřítila, přebírá Srinshee Meč krále, během magického úkazu je věž obnovena, ovšem Srinshee i meč zmizeli
674 Josidiah Starym se vrací po 174 letech z výpravy, ovšem bez Meče moci, místo toho má Meč umění. Bohužel Guenhwyvar je ztracena kdesi v Temných říších. Josidiah Starym přebírá místo Maršála umění.
708 tři Nycalothé uprchli ze svého astrálního vězení
709 začíná válka o Cormanthor
712 narozen Josidiah Illdacer v Semberholme
713 Zkroucená věž je znovu dobyta drowy
714 Myth Drannor padl
882 Pád říše Earlann a citadely Ascalroh, Tvrze předpeklí (Ascalhorn, Hellgate keep)
906 Maršál Azmaer ve Zkroucené veži je poražen, drowové jsou zahnáni na útěk.
1272 Narozen Arwin Jestřábí píseň
1280 Démon Belhifet hledá způsob jak ovládnout celý sever a získat absolutní moc, proti němu se postaví družina 6 dobrodruhů, kteří nakonec Belhifeta zastaví. Během odvážné kampaně objeví trosky elfí pevnosti – Ruky Seldarine a pod jejími základy trpasličí město Dornovu hlubinu. V Dornově hlubině narazí na množství drowů, patrně uctívačů Vhaerauna. Když se elfí lučištnice Siobhan vrací domů do Semberholme, zjistí že magické vybavení nalezené u drowích vůdců a tajemného obchodníka Nyma mohou pocházet ze Zkroucené věže.
1289 Mluvčímu klanu Maerdrym se narodil třetí syn Feadu
+/- 1295 Belhifetovi potomci za pomoci různých vyděděných míšenců a stvůr táhnou proti Severu a Desetiměstí, chtějí využít jedno z magických zřídel a pozůstatky přediva Ruky Seldarine k získání moci. V troskách Ruky Seldarine jsou zastaveni odvážnými hrdiny.
1297 Narozen Drizzt Do’Urden
1371 Věčný ostrov je skoro zničen invazními vojsky lidských pirátů a Slunečního elfa Kimyla z prominentního rodu Nimesine. Věže Vysoké magie jsou strženy zrádci. Elfové ztrácejí možnost využívat Vysoké magie. Lamruil Kopretina poslední potomek ze spojení Zaora a Amlaruil Kopretina dostává úkol najít místo pro nové sídliště pro Tel’Quess na pevnině v říších věčného ledu kde má zasadit Strom duší. Vysoká magie se tak může vrátit. Elfové se začínají vracet do svých starých říší.
Fikce Společenství hrdinů, vedené Faedu Maerdrymem a Tahlasarem Arwinem Jestřábí píseň, povolávají z nebytí Srinshee, Josidia Staryma a Fflara Hvězdonoše Melruth. Oba mladí elfové mají před sebou jasný cíl. Feadu hledá cestu, jak osvobodit Šerý dvůr, zatímco Tahlasar chce najít tělo a meč svého předka. Pod vedením Trojice znovuzrozených zahajují elfové ofenzívu proti drowům v pralese Cormanthyr.
< Časová osa >
Jména
Napsal Dalcor 08.08.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 63 příspěvků.
ČAS neregistrovaní : 0.0014190673828125 sec;
Nenalezeny žádné záznamy.
Podobné články
ČAS 0.10180902481079 secREMOTE_IP: 44.197.231.211